Reglement Halfvastenoptocht Oss

Op de Halfvastenoptocht is ook het "Reglement Carnavalsoptochten Gemeente Oss" van toepassing.
Dowload deze hier (PDF).

Download dit reglement hier (PDF).

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

 
Artikel 1.1 definities
 
In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
 1. SCVO: Stichting Carnavalsviering Oss
 2. de commissie: commissie optocht van de SCVO
 3. Ossekoppenrijk: naam van de stad is in carnavalstijd
 4. HVO: de halfvastenoptocht van het Ossekoppenrijk
 5. motorvoertuigen: motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 
Artikel 1.2 doel reglement
Het doel van dit reglement is om jaarlijks de HVO een carnavalesk, veilig, ordentelijk en sportief verloop te geven. Dit kan alleen worden gewaarborgd door naleving van dit reglement door de optochtdeelnemers
 
Artikel 1.3 reikwijdte reglement
 1. Door inschrijving als deelnemer aan de HVO onderwerpt deze zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Iedere deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelname aan de HVO worden uitgesloten c q. kan onmiddellijk uit de HVO worden verwijderd. Beslissingen hieromtrent worden uitsluitend genomen door de voorzitter van de commissie of diens plaatsvervanger.
 3. Bij afwezigheid van de voorzitter van de commissie zijn de leden van de commissie gemachtigd in zijn naam op te treden en te handelen.
 

Hoofdstuk 2: Aansprakelijkheid en verzekering

 
Artikel 2.1 aansprakelijkheid
 1. Deelname aan de HVO geschiedt geheel op eigen risico.
 2. De SCVO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door de deelnemers geleden schade en/of voor, door de deelnemers, aan derden toegebrachte schade.
 3. De SCVO zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemer zelf.
 
Artikel 2.2 verzekering wettelijke aansprakelijkheid
 1. Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico's voor Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd te zijn.
 2. Alle deelnemende motorvoertuigen dienen tegen risico’s voor Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd te zijn.
 

Hoofdstuk 3: Deelname en inschrijving

 
Artikel 3.1 deelname optocht
 1. Deelname aan de HVO is onderhevig aan inschrijfgeld
 2. Deelname aan de HVO staat open voor een ieder ouder dan 16 jaar.
 3. Deelname aan de HVO door personen onder de 16 jaar is mogelijk, mits
  1. zij deel uitmaken van een inschrijving waarvan de meerderheid ouder is dan 18 jaar.
  2. zij deel uitmaken van een inschrijving waarbij toezicht is van begeleiders ouder dan 18 jaar. Deelname zal geschieden in een jeugdcategorie.
 4. Deelname aan de HVO is mogelijk als in dit carnavalsseizoen een 1e 2e of 3e prijs is gewonnen met deze creatie.
 5. Deelname aan de HVO is mogelijk indien de deelnemer in het bezit is van een door de organisatie uitgegeven Wildcard
 
Artikel 3.3 Inschrijving
 1. Inschrijven voor de optocht kan uitsluitend geschieden middels het door de Commissie uit te geven deelnameformulier, echter kan een ieder zijn inschrijving via de elektronische weg bij de commissie op voorhand bekend maken.
 2. Het deelnameformulier dient uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de HVO bij de commissie te zijn ingeleverd.
 3. Uitsluitend degenen die het deelnameformulier volledig ingevuld hebben ingeleverd en tevens zijn nagekomen wat daarin staat vermeld, zijn gerechtigd aan de HVO deel te nemen.
 4. De commissie is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de HVO passen of die niet voldoen aan de bepalingen in dit reglement.
 5. De commissie is gerechtigd inschrijving en in een andere categorie te plaatsen indien blijkt dat niet aan de juiste criteria is voldaan.
 6. Tijdig voor de datum dat de HVO zal plaatsvinden, zo mogelijk minstens een week tevoren, zal de contactpersoon een inschrijfbewijs krijgen ontvangen.
 
Artikel 3.4 Auteursrechten
 1. Het zich aanmelden als deelnemer als beschreven in artikel 3.3 van dit reglement houdt tevens in de overdracht van de auteursrechten op de openbaarmaking van het uitgebeelde onderwerp, alsmede de verveelvoudiging van de openbaarmaking ervan.
 2. De overdracht zoals aangegeven onder lid 1 van dit artikel beperkt zich tot een televisie-uitzending en foto’s die in opdracht van de SCVO zijn gemaakt.
 3. In alle gevallen zijn de deelnemers vrij te handelen naar bevind van zaken, mits zij de SCVO informeren omtrent toestemming die wordt gegeven tot de openbaarmaking van het uitgebeelde onderwerp respectievelijk de verveelvoudiging van de openbaarmaking ervan, opdat de coördinerende taak van de SCVO hiermee gehandhaafd blijft.
 

Hoofdstuk 4: Uitvoering uitbeeldingen

 
Artikel 4.1 kwetsende uitvoering
De commissie is gerechtigd om ongepaste c.q. kwetsende uitbeeldingen, motieven en elementen uit te sluiten van deelname aan de HVO.
 
Artikel 4.2 hoogte uitvoeringen
 1. Deelnemers aan de HVO dienen te voorkomen dat op enigerlei wijze schade ontstaat aan boven de route aangebrachte verkeerslichten, elektrische geleidingen, bomen en andere obstakels.
  1. Schade die ontstaat zal direct door de eigenaar (veelal de gemeente) op de veroorzaker worden verhaald
 2. Uitvoeringen dienen onder de hoogte van 5,5 meter te blijven
 3. Indien een uitvoering boven de 5,5 meter uitkomt dient de deelnemer van de uitvoering rekening te houden met een plaats achterin in de HVO.
 
Artikel 4.3 bijzondere bepalingen wagenuitvoeringen
 1. Deelnemers uit de wagencategorieën zijn verplicht deugdelijke brandblusapparatuur mee te voeren en dienen ervoor zorg te dragen dat deze brandblusapparatuur direct voorhanden is.
 2. De wielen van alle voertuigen dienen te worden afgeschermd inclusief de deelnemende kapelwagens, autobussen en tractoren.
 3. Voor bestuurders en begeleiders van voertuigen is het verboden tijdens de optocht alcoholhoudende drank te gebruiken.
 4. Bestuurders en begeleiders van voertuigen dienen bij het start- en eindpunt mee te werken aan de alcoholcontrole.
 
Artikel 4.4. overige bepalingen
 1. Het is niet toegestaan reclame te maken in de optocht, anders dan die door de commissie is verzorgd dan wel is toegelaten
 2. Ter voorkoming van ongevallen is het niet toegestaan met harde voorwerpen, zoals onder andere snoep, te gooien.
 3. Confettikanonnen mogen niet gericht worden afgeschoten en slechts geladen worden met papiersnippers.
 4. Wagens dienen een dusdanige lengte en draaicirkel te hebben zodat zij alle bochten in de route kunnen nemen. Deelnemers dienen zichzelf er van te overtuigen of zij alle obstakels in de route kunnen nemen.
 5. Het is verboden kleinvee of (huis)dieren in de optocht mee te voeren.
 

Hoofdstuk 5: Optocht

 
Artikel 5.1 Aanvang
 1. De HVO zal beginnen op een door de commissie nader te bepalen tijdstip.
 2. Alle deelnemers dienen zich te melden op een door de commissie te bepalen tijd.
 3. Deelnemers die zich te laat melden, dienen achteraan aan te sluiten
 4. Deelnemers die zich na de aanvang van de HVO melden worden uitgesloten van deelname.
 5. Alle deelnemers dienen zich op te stelen door de commissie aangegeven locatie.
 6. De SCVO kan de HVO afgelasten op grond van bijzondere (weers)omstandigheden . Het besluit tot afgelasting zal zo tijdig mogelijk bekend worden gemaakt.
 
Artikel 5.2 Ordecommissarissen en aanwijzingen
 1. Tijdens de HVO zullen door de commissie Ordecommissarissen worden aangesteld.
 2. Deze ordecommissarissen zien toe op de naleving van dit reglement en dragen zorg voor een goed verloop van de HVO.
 3. Eenieder is gehouden de aanwijzingen op te volgen die worden gegeven door of vanwege de commissie, ordecommissarissen en andere personen die met het toezicht en de begeleiding van de HVO zijn belast.
 
Artikel 5.3 verplichte aanduidingen tijdens optocht en veiligheid
 1. Deelnemers zijn verplicht hun startnummer duidelijk zichtbaar mee te voeren op een bord met een afmeting van tenminste 20 x 20 cm.
 2. De deelnemer dient duidelijk aan te geven door middel van een bord of anderszins wat wordt uitgebeeld.
 3. Afwezigheid van een aanduiding als bedoeld in het vorige lid of goed zichtbaar zijn van de aanduiding kan er toe leiden tot uitsluiting van jurering.
 4. In verband met de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers dienen alle deelnemers uit de categorieën wagens zorg te dragen voor personen die toezien op een veilige en onbelemmerde doorgang van de wagen.
 
Artikel 5.4 defecte wagen
 1. Bij een defecte wagen dient direct de commissie of een ordecommissaris te worden gewaarschuwd.
 2. De wagen dient na het bepaalde in het vorige lid onmiddellijk, desnoods met behulp van het publiek, uit de route te worden verwijderen en de rest van de stoet laten passeren.
 3. Na herstel kan op strikte aanwijzing van leden van de commissie in de HVO worden ingevoegd.
 
Artikel 5.5 alcohol en verdovende middelen
 1. Het is verboden om gedurende de optocht alcohol of verdovende middelen te gebruiken.
 2. Personen die onder duidelijke invloed van alcohol en/of verdovende middelen verkeren of lijken te verkeren worden uit de HVO verwijderd dan wel van deelname uitgesloten.
 

Hoofstuk 6: Categorieën, jurering en prijzen

 
Artikel 6.1 Deelnamecategorieën en prijzen
 1. De navolgende categorieën kan worden deelgenomen onderscheiden:
  • Categorie 1: Carnavalswagens
  • Categorie 2: Groep met Wagen
  • Categorie 3: (Jeugd)Prinsenwagens
  • Categorie 4: Loopgroepen vanaf 11 Personen
  • Categorie 5: Loopgroepen t/m 10 Personen
  • Categorie 5: Individuelen – Duo’s
  • Categorie M: Muziekkapellen
  • Categorie J: Jeugddeelnemers
 2. Naast de in het vorige lid aangehaalde categorieën dingt een ieder mee naar de volgende prijzen:
  1. Publieksprijs: de deelname die door de grootste deel van het publiek als beste wordt beoordeeld
 
Artikel 6.2 Jurering
 1. De jury wordt voorgedragen en benoemd door de commissie.
  1. De jury ten behoeve van categorie 1 tot en met 5 bestaat uit een volwassen delegatie van ten minste 5 en ten hoogste 11 onafhankelijke personen ouder dan 18 jaar.
  2. De jury ten behoeve van categorie J bestaat uit een jeugd delegatie van ten minste 5 en ten hoogste 11 onafhankelijke personen jonger dan 13 jaar.
 2. Jurering en puntentoekenning geschiedt op basis van navolgende criteria:
  1. afwerking: maximaal 11 punten Weging 1,0 maal
  2. presentatie: maximaal 11 punten Weging 1,5 maal
  3. carnavalesk gehalte: maximaal 11 punten Weging 2,0 maal
  Criteria b wordt niet gejureerd in categorie J.
 3. De juryuitslag zal na beëindiging van de HVO bekend worden gemaakt.
 4. De juryuitslag is onherroepelijk en voor een ieder bindend. Beroep tegen de uitspraak is niet mogelijk.
 
Artikel 6.3 Prijzen
 1. Het prijzenschema zal bij de uitnodigingsbrief zijn toegevoegd.
 2. De prijsuitreiking aan de hand van de juryuitslag zal geschieden door de Stadsprins van het Ossekoppenrijk.
 3. Alleen tegen overlegging van het geldige startbewijs worden eventueel behaalde prijzen uitgereikt.
 4. Indien de deelnemer niet bij de prijsuitreiking is, vervalt de prijs aan de eerstvolgende deelnemer op de juryuitslag.
 5. De winnaar van de grote wagens ontvangt naast een prijs van het SCVO, de wisselbeker.
 6. De in het vorig lid bedoelde beker blijft bezit van het SCVO, en dient binnen een maand aan de voorzitter van de commissie te worden geretourneerd .
 7. In de volgende gevallen wordt een replica van de wisselbeker verstrekt:
  1. Degene die de wisselbeker driemaal achtereen wint ontvangt van het SCVO als extra prijs een replica.
  2. Degene die vijfmaal de wisselbeker wint nadat een replica is verstrekt ontvangt een replica.
 8. Na uitreiking van de in het vorig lid bedoelde replica vervallen alle oude aanspraken op deze replica en wordt de telling opnieuw gestart.
 

Hoofstuk 7: Slotbepalingen

 
Artikel 7.1 onvoorzienbaarheid en geschillen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie. De uitspraak van deze commissie is voor een ieder bindend en beroep is niet mogelijk.Voor zover de toepassing van de bepalingen van dit reglement tot onaanvaardbare gevolgen leidt, is de voorzitter van de commissie gerechtigd uitzonderingen daarop te maken en/of afwijkende maatregelen te nemen.